To give you the best possible experience, this site uses cookies. Using your site means your agree to our use of cookies. We have published a new cookies policy, which you should need to find out more about the cookies we use. View Cookies Policy.
MOTUL 5100 4T 10W40 JASO MA2 ESTER 1LMOTUL 5100 4T 10W40 JASO MA2 ESTER 1L
  (Review 0)
  40,59 zł
  OLEJ MOTUL 5100 4T 10W40 JASO MA2 ESTER 4LOLEJ MOTUL 5100 4T 10W40 JASO MA2 ESTER 4L
   (Review 0)
   137,35 zł

   §1 Postanowienia Ogólne

    

   1.1.     Niniejszy regulamin reguluje zasady korzystania ze Sklepu Internetowego prowadzonego

   pod adresem www.zmotocyklowani.pl

   1.2.     Sklep internetowy, działający pod adresem www.zmotocyklowani.pl

   zwany dalej: Sklep internetowy jest prowadzony przez Chan Car Jacek Chanek, wpisany do CEIDG, NIP: 6832033467, REGON 388131968. zwany dalej zmotocyklowani.pl

   1.3.     Dane teleadresowe przedsiębiorcy, umożliwiające Kupującemu kontakt ze Sprzedawcą:

   1) adres pocztowy: Ul. Płk. Francesco Nullo 13/32, 31-543 Kraków];

   2) numer telefonu 736761627

   3) adres poczty elektronicznej: info@zmotocyklowani.pl

   1.4.     Regulamin sklepu internetowego Zmotocyklowani umieszczony jest nieprzerwanie na

   stronie internetowej www.zmotocyklowani.pl w sposób umożliwiający Klientom jego

   pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści. Regulamin jest również udostępniany

   Klientom przed zawarciem umowy.

    

   § 2 Definicje

    

   Pojęcia, którymi posługuje się niniejszy regulamin oznaczają:

   2.1.      Konsument jest nią osoba fizyczna w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego,

   2.2.      Przedsiębiorca na prawach konsumenta jest nią osoba fizyczna zawierająca umowę

   bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika,

   że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności

   z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na

   podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,

   2.3.      Przedsiębiorca - oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną

   niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we

   własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności

   prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,

   2.4.      Usługodawca/Sprzedawca Chan-Car Jacek Chanek, ul. Płk. Francesco Nullo 13/32 31-543 Kraków, NIP: 6832033467 REGON: 388131968

   2.5.      Sklep internetowy sklep internetowy prowadzony pod www.zmotocyklowani.pl  przez Chan-Car Jacek Chanek

   2.6.      Kodeks cywilny ustawa z dnia 23 Kwietnia 1964r. (Dz.U.2020.1740),

   2.7.      Towary oraz Usługi wszelkie usługi świadczone oraz towary będące przedmiotem

   umowy sprzedaży między sprzedawcą a kupującym,

   2.8.      Regulamin niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu

   art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r.

   (Dz.U.2020.344),

   2.9.      Klient/Kupujący osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca

   osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje lub

   planuje dokonać Zamówienia w ramach Sklepu Internetowego z wykorzystaniem drogi

   elektronicznej, w tym również Konsumenta, Przedsiębiorcę na prawach konsumenta oraz

   Przedsiębiorcę,

   2.10.    Zamówienie oświadczenie woli Klienta, w którym to Klient akceptuje ofertę

   sprzedaży Sprzedawcy, która zawiera w szczególności cenę, rodzaj, ilość Towarów lub

   Usług w ramach umorzy sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego.

   2.11.    Ustawa o prawach konsumenta - ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach

   konsumenta (Dz.U.2020.287).

    

   § 3 Zasady korzystania ze sklepu internetowego

    

    

    

   3.1.      Ceny wszystkich oferowanych przez Sklep towarów i usług są cenami brutto (zawierają

   podatek VAT) oraz są wyrażone w złotych polskich. Odstępstwa od zasady waluty

   polskiej są wyraźnie zaznaczone.

   3.2.      Ceny widniejące na stronie internetowej sklepu www.zmotocyklowani.pl , jak również opisy

   towarów i usług stanowią jedynie informację handlową, a nie ofertę w rozumieniu

   Kodeksu Cywilnego. Charakter wiążący na potrzeby zawarcia konkretnej umowy

   zyskują one dopiero z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez

   Sprzedającego.

   3.3.      Sprzedawca używa/może używać w Sklepie internetowym zmotocyklowani.pl kodów rabatowych

   upoważniających do zakupów towarów z rabatem zamieszczonym na kuponie. Kody

   rabatowe nie podlegają zamianie na równowartość pieniężną.

   3.4.      Do złożenia zamówienia w sklepie internetowym zmotocyklowani.pl konieczna jest

   akceptacja niniejszego Regulaminu.

   3.5.      Do skutecznego złożenia zamówienia w Sklepie internetowym zmotocyklowani.pl konieczne

   jest posiadanie urządzenia z dostępem do Internetu umożliwiające przeglądanie stron

   internetowych, a także klawiatura lub inne urządzenie umożliwiające poprawne

   wypełnienie formularzy elektronicznych. Zaleca się korzystanie z najnowszych wersji

   przeglądarek internetowych: Firefox, Chrome, Internet Explorer, Microsoft Edge, Opera,

   Safari dla systemu OS X, itd.

   3.6.      Strona Sklepu internetowego korzysta z technologii Responsive Web Design (RWD),

   która dopasowuje treść strony do urządzenia na którym jest ona wyświetlana. Strona

   Sklepu jest przygotowana do wyświetlenia zarówno na komputerach stacjonarnych jak i

   również urządzeniach mobilnych.

   3.7.      Strona Sklepu internetowego zmotocyklowani.pl posiada certyfikat SSL bezpieczny

   protokół szyfrowania komunikacji.

    

    

   § 4 Warunki zawierania umowy sprzedaży

    

    

   4.1.      Zamówienia w sklepie internetowym zmotocyklowani.pl można dokonywać poprzez

   wypełnienie odpowiednich formularzy dostępnych na stronach sklepu.

   4.2.      Klient podczas składania zamówienia jest zobowiązany do podania prawidłowych

   danych osobowych: imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, adresu e-mail oraz telefonu

   komórkowego.

   4.3.      Po otrzymaniu zamówienia, Sprzedawca potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie

   informuje o przyjęciu Zamówienia do realizacji. Potwierdzenie zamówienie odbywa się

   poprzez przesłanie przez Sprzedającego do Klienta odpowiedniej wiadomości mailowej

   na adres podany w formularzu zamówienia. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia

   zamówienia do realizacji przez Sprzedającego, umowa uważana jest za zawartą.

   4.4.      Udostępnienie oraz utrwalenie treści umowy sprzedaży następuje poprzez udostępnienie

   niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego, przesłanie stosownej

   informacji na adres mailowy Klienta podany przy składaniu zamówienia, o którym mowa

   w §4 pkt. 4.2.

   4.5.      Dokonywanie Zamówień w Sklepie internetowym zmotocyklowani.pl jest możliwe 24

   godziny na dobę przez wszystkie dni w roku za wyjątkiem okresu przypadającego na prace serwisowe lub konserwacyjne.

    

   § 5 Sposób płatności i termin płatności

    

   5.1.      W sklepie zmotocyklowani.pl istnieje możliwość płatności w jeden z następujących

   sposobów:

   - przelew na konto bankowe Sprzedawcy,

   - płatność za pobraniem

   - za pośrednictwem usług płatniczych dostawców zewnętrznych.

   5.2.      Po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje drogą poczty elektronicznej (e-mail) numer

   rachunku bankowego, na który należy przelać właściwą kwotę. Z chwilą zaksięgowania

   wpłaty na rachunku bankowym sklepu zmotocyklowani.pl zamówienie jest przekazywane do

   realizacji.

   5.3.      Sklep internetowy zmotocyklowani,pl umożliwia realizację płatności za pomocą systemu płatności internetowych obsługiwanych przez zewnętrzne podmioty wymienione poniżej.

   5.4.      Sklep internetowy zmotocyklowani.pl  umożliwia wpłatę należności za pośrednictwem

   następujących zewnętrznych serwisów płatności elektronicznych takich jak:

   -Tpay.com

   5.5.      Klient jest obowiązany do dokonania płatności za pomocą jednego z wyżej

   wymienionych sposóbow w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umorzy

   sprzedaży.

   5.6.      W przypadku wyboru płatności za pobraniem, Klient zobowiązany jest do dokonania

   płatności przy odbiorze przesyłki.

    

   § 6 Dostawa

    

   6.1.      Zamówione towary są dostarczane wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

   i odbywa się pod adresem wskazanym przez Klienta w formularzu zamówienia.

   6.2.      Czas wysyłki towarów jest oznaczony na stronach Sklepu internetowych zmotocyklowani.pl

   wynosi 3 dni robocze. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby dostawa towaru nastąpiła

   w czasie podanym w karcie produktu w sklepie internetowym. W przypadku

   niemożliwości dostawy towaru w wyżej wymienionym czasie, Kupujący zostanie o tym

   niezwłocznie poinformowany.

   6.3.      Dostawa zamówionych Towarów odbywa się za pośrednictwem:

   - DHL Parcel

   - UPS

   - GLS

   - Kurier InPost

   - Kurier DPD

   - Paczka w RUCHu

   - Poczta Polska

   - GEIS

   - InPost Paczkomaty

   6.4.      W momencie przekazania towaru firmie kurierskiej Kupujący jest powiadamiany o tym

   fakcie poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres podany w zamówieniu.

   6.5.      Klient nie może odebrać zamówionego towaru w siedzibie firmy Chan-Car Jacek Chanek, sklep zmotocyklowani.pl prowadzi wyłącznie sprzedaż wysyłkową.

   6.6.      Koszty dostarczenia Towaru, które oprócz ceny za Towar ponosi Klient, są podawane na

   stronie internetowej Sklepu przy składaniu Zamówienia.

   6.7.      Koszt dostawy towaru w przypadku wyboru płatności za pobraniem w całości pokrywa

   Klient.

   6.8.      W momencie przyjęcia towaru Klient zobowiązany jest potwierdzić jego odbiór. Od tej

   pory towar staje się własnością Klienta.

   § 7 Odstąpienie do umowy

    

   7.1.      Kupujący będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, który

   zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, ma prawo odstąpić od

   zawartej umowy sprzedaży w terminie 14 dni od daty wydania mu towaru bez podania

   przyczyny.

   7.2.      W przypadku skorzystania z prawa, o którym mowa w punkcie poprzedzającym,

   Kupujący powinien poinformować o tym Sprzedającego, składając oświadczenie o

   odstąpieniu na formularzu udostępnionym mu przez Sprzedawcę, które może zostać

   wysłane pocztą na adres: ul. Płk. Francesco Nullo 13/32m 31-543 Kraków; może to także zrobić

   drogą elektroniczną za pomocą elektronicznego formularza odstąpienia od umowy

   przesłanego na adres mailowy sprzedawcy info@zmotocyklowani.pl. Do zachowania terminu

   wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu

   złożone po terminie, o ktorym mowa w §7 pkt. 7.1 nie wywołuje skutków prawnych.

   7.3.      Formularz oświadczenia o odstąpieniu od umowy (załącznik Nr 1 do niniejszego

   Regulaminu) dostępny jest do pobrania na stronie internetowej sklepu zmotocyklowani.pl w zakładce zwroty.

   7.4.      W przypadku złożenia przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta,

   oświadczenia o odstąpieniu drogą elektroniczną za pośrednictwem elektronicznego

   formularza odstąpienia od umowy, Sprzedawca niezwłocznie prześle potwierdzenie

   otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy (na trwałym nośniku danych w

   rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z 30.5.2014 r. o prawach konsumenta.

   7.5.      Koszt zwrotu towaru, za wyjątkiem sytuacji, o której mowa w art. 33 (tj. w sytuacji

   dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę

   na prawach konsumenta, sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy

   dostępny w Sklepie Internetowym) i art. 34 ust. 2 ustawy z 30.5.2014 r. o prawach

   konsumenta, ponosi Sprzedawca.

   7.6.      Kupujący ma obowiązek należycie zabezpieczyć odsyłany towar tak, aby zapobiec jego

   uszkodzeniu w transporcie (bezpośredni koszt zwrotu rzeczy zgodnie z art. 34 ust. 2

   ustawy z 30.5.2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 683).

   Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta ponosi bezpośrednie koszty

   zwrotu towaru.

   7.7.      Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta zobowiązany jest do dokonania

   zwrotu rzeczy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od daty, w której

   odstąpił od umowy. Sprzedający może zastrzec, iż w przypadku odstąpienia od umowy,

   rzecz podlegająca zwrotowi zostanie odebrana przez niego lub osobę przez niego

   upoważnioną.

   7.8.      Jeżeli dostarczony towar jest niekompletny, bądź nosi ślady użytkowania, wykraczające

   poza zwykły zarząd rzeczą, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia

   przesyłki, lub do obniżenia zwracanej kwoty o równowartość towaru uszkodzonego.

   7.9.      W przypadku odstąpienia od umowy wszystkie dokonane przez Kupującego płatności, w

   tym koszty dostarczenia, zostaną przekazane na rachunek bankowy Kupującego

   niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez

   Sprzedającego oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy.

   7.10.    Sprzedawca oświadcza, iż zwrot płatności, o którym mowa w § 7 pkt 7.9

   Regulaminu zostanie zrealizowany przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego

   użył Kupujący. Sprzedawca w porozumieniu ze Kupującym, może ustalić inny sposób

   zwrotu, który nie będzie wiązał się z koniecznością poniesienia przez Kupującego

   dodatkowych kosztów.

   7.11.    Sprzedawca oświadcza, że prawo do odstąpienia nie przysługuje w odniesieniu do

   umów ujętych w art. 38 ustawy z 30.5.2014 r. o prawach konsumenta,

   7.12.    Zawierając umowę Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta

   potwierdza, iż zapoznał się z treścią niniejszego regulaminu, w tym potwierdza, iż został

   zawiadomiony o prawie odstąpienia od zawartej umowy sprzedaży w terminie 14 dni od

   daty wydania mu towaru.

    

   §8 Reklamacje

    

   8.1.      Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta, z tytułu niezgodności

   Produktu z Umową są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz

   poniższymi postanowieniami Regulaminu.

   8.2.      Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć produkt bez wad.

   8.3.      W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych, powstałych podczas dostawy lub

   w przypadku skierowania reklamacji do Sprzedającego, Kupujący powinien przesłać

   informacje o tym fakcie listownie na adres ul. Płk. Francesco Nullo 13/32 31-543 Kraków lub poprzez e-mail na adres info@zmotocyklowani.pl . W zgłoszeniu zaleca się wskazać wadę, jaką zdaniem Klienta

   towar posiada, oraz jeżeli jest to możliwe udokumentować rzeczoną wadę, datę

   wystąpienia wady, żądanie sposobu doprowadzenia do zgodności towaru z umową

   zgodnie z art. 560 i nast. Kodeksu cywilnego oraz podanie danych kontaktowych.

   Powyższe wymogi mają charakter zaleceń, ich brak nie ma wpływu na skuteczność

   reklamacji.

   8.4.      Sprzedawca w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia ustosunkuje się do zgłoszenia.

   Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca

   uznał reklamację za uzasadnioną.

   8.5.      Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego

   Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia

   roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na

   stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji

   społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów,

   Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami

   internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

   8.5.1. http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;

   8.5.2. http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php;

   8.5.3. http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

   8.6.      Klient będący Konsumentem posiada w szczególności (lecz nie wyłącznie) następujące

   przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania

   reklamacji i dochodzenia roszczeń:

   8.6.1. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu

   konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o

   Inspekcji Handlowej (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r., poz. 1668 ze zm.), z

   wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży.

   Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądow konsumenckich

   określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie

   określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych stałych sądow

   polubownych przy wojewódzkich inspektorach inspekcji handlowej. (Dz.U. z 2017

   r. poz. 1356).

   8.6.2. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji

   Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji

   Handlowej (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r., poz. 1668 ze zm.), z wnioskiem o

   pozasądowe rozwiązanie sporu między Klientem, a Sprzedawcą. Informacja na

   temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego

   inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach

   internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

   8.6.3. Klient może złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej

   ODR: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Platforma ODR stanowi także źródło

   informacji na temat form pozasądowego rozstrzygania sporów mogących powstać

   pomiędzy przedsiębiorcami i Konsumentami.

    

   §9 Zasady publikowania opinii

    

   9.1.      Każdy kupujący/klient może publikować opinie o towarze/usłudze w odpowiednim

   miejscu na stronie internetowej Sklepu. Opinia powinna być napisana językiem polskim

   z zachowaniem zasad poprawniej polszczyzny.

   9.2.      Opinie są subiektywnymi wypowiedziami Klientów. Sprzedawca nie ponosi żadnej

   odpowiedzialności za ich treść.

   9.3.      Kupujący/klient oświadcza, że jego wypowiedź nie narusza obowiązujących przepisów

   prawa, ani praw osób trzecich. Ponosi on pełną odpowiedzialność za wypowiedzi

   umieszczone przez niego w Sklepie Internetowym [nazwa sklepu].

   9.4.      Nadesłana opinia podlega weryfikacji przez sprzedawcę pod względem sprawdzenia czy

   opinia ta nie zawiera treści o charakterze zakazanym tj. w szczególności gdy opinia

   narusza obowiązujące przepisy, zawiera treści zakazane, reklamowe, dane osobowe,

   narusza prawa autorskie itd.

    

   § 10 Dane osobowe

    

   10.1.   Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca.

   10.2.   Zasady ochrony danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności sklepu

   internetowego zmotocyklowani.pl, dostępnego na stronie www.zmotocyklowani.pl.

    

   § 11 Postanowienia końcowe

   11.1.   Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania z ważnych przyczyn zmian

   w niniejszym Regulaminie. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w

   odpowiednim terminie wskazanym przez Sprzedawcę, nie krótszym jednak niż 7 dni.

   11.2.   Zmieniony Regulamin wiąże Kupującego/Klienta, jeżeli zostały zachowane

   wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest został on

   prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni

   kalendarzowych od dnia powiadomienia.

   11.3.   Zgodnie z art. 8 ust. 3 pkt 2 lit. b ustawy z 18.7.2002 r. o świadczeniu usług drogą

   elektroniczną podmiot korzystający ze strony sklepu internetowego zobowiązany

   jest do nieumieszczania na tej stronie treści o charakterze bezprawnym.

   11.4.   W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mieć będą

   odpowiednie przepisy Kodeku cywilnego oraz ustawy z 30.5.2014 r. o prawach

   konsumenta.

   11.5.   Niniejszy Regulamin jest dostępny pod adresem internetowym www.zmotocyklowani.pl/regulamin .

   11.6.   Umowy ze sprzedawcą zawierane są w języku polskim.

   11.7.   Regulamin wchodzi w życie z dniem 29.01.2022.

    

    załącznik 1 można również pobrać tutaj

   Załącznik nr 1 do Regulaminu.

    

   Miejscowość, data

   …………………………………

                                                    

   ………………………………………

   Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

   Adres konsumenta(-ów)

    

              Chan-Car Jacek Chanek

               Płk. Francesco Nullo 13/32

               31-543 Kraków

    

    

    

    

   Oświadczenie

   o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

   lub poza lokalem przedsiębiorstwa

    

    

    

   Ja/My (*)………………….……………niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym(*) odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) ………………………………..……

   umowy dostawy następujących rzeczy(*) …………………………………………………………..

   umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy/o świadczenie następującej usługi(*)……………………………………………………………………..…………………………..

    

   Data zawarcia umowy1/odbioru2(*)………………………………………..……………….

    

    

    

                ……………………………………

   Podpis konsumenta(-ów)